Algemene voorwaarden

Algemeen
1.1 De verhuurder zorgt er voor dat het gehuurde materiaal bij aflevering compleet is en in goede staat verkeert. Huurder zal zorgvuldig met het materiaal omgaan.
1.2 De gebruikers van het materiaal dienen de zwemkunst machtig te zijn.
1.3 Het aanmeren is uitsluitend toegestaan op daarvoor bestemde kano-uitstapplaatsen.
1.4 Het gebruik van radio en/of andere geluidproducerende apparatuur is niet toegestaan.
1.5 Huurder dient er zorg voor te dragen dat de gebruikers van het materiaal zich tijdens de vaartocht behoorlijk gedragen en dat er geen schade wordt aangebracht aan de natuur.
Verhuurder heeft het recht om bij wangedrag de huur onmiddellijk te beëindigen zonder restitutie van betaalde huur.
1.6 Vuilnis uitsluitend deponeren in de vuilcontainer.Huur, waarborgsom en reservering
2.1 Het materiaal wordt per uur en per dag verhuurd.
De huurprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd.
2.2 De huurder is verplicht zich te legitimeren middels een wettig erkend en geldig legitimatiebewijs, en deze als borg in bewaring te kunnen stellen.
2.3 Verhuurder behoud zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen een huurder(ster) te kunnen weigeren.
2.4 Reserveren is mogelijk. En reservering is definitief wanneer de huursom is voldaan en de verhuurder het ondertekende bevestigingsformulier in zijn bezit heeft.
2.5 Bij annulering tot drie dagen voor de geboekte datum wordt de helft van de huursom gerestitueerd. Een reservering hiervan blijft dan nog 1 maal geldig tot de herfstvakantie van dat jaar.
Bij annulering korter dan drie dagen voor de geboekte datum vindt geen restitutie plaats.
Er vindt eveneens geen restitutie van de huursom plaats voor niet benut gereserveerd materiaal, dat niet tijdig geannuleerd is.
2.6 Indien het materiaal te laat wordt ingeleverd bij verhuurder, is huurder een boete verschuldigd van minimaal 22,50 E. voor ieder uur (of deel daarvan) waarmee de huurtermijn wordt overschreden, mits er opzet hiervan aanwezig mocht blijken.
2.7 Het is mogelijk het materiaal op een andere plaats dan de startplaats in te leveren, mits huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst hiervoor toestemming van verhuurder heeft verkregen.
Aan deze faciliteit zijn extra kosten verbonden voor het ophalen of wegbrengen van het materiaal.

Aansprakelijkheid
3.1 Huurder is volledig aansprakelijk voor schade die de gebruikers van het door hem gehuurde materiaal aan derden aanbrengen.
3.2 Het gebruik van het materiaal is geheel voor eigen risico van huurder en gebruikers; de verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of ongerief – van welke aard dan ook – aan de zijde van huurder en gebruikers.
3.3 Huurder is aansprakelijk voor beschadiging aan of vermissing van gehuurd materiaal. Reparatie- en vervangingskosten zijn voor rekening huurder, waarbij per gebeurtenis minimaal 70 ,–.Euro is verschuldigd.
3.4 Het betreden van het terrein verhuurbedrijf is geheel voor eigen risico. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen letsels, noch voor diefstal, vermissingen en schade aan eigendommen van huurder of derden.
3.5 Wilt u bereid zijn om na uw kanotocht eventueel op aanwijzing van verhuurder het door u gehuurde materiaal schoon en opgeborgen achter te laten.

Ingeschreven in handelsregister K.v.K. Meppel / nummer 04081621